กลุ่มวิจัยสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

กลุ่มวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาเกม

วิจัยประเด็นต่างๆ ดังนี้ game design practices, player communities, playable art game art aesthetics, game platforms, educational games, serious games, and entertainment games

กลุ่มวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนา Augmented Reality Framework

ออกแบบ พัฒนาระบบและ Framework ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Augmented Reality เช่น อุปกรณ์ไร้สาย เทคโนโลยี Web Service การตรวจจับวัตถุ การรู้จำวัตถุ การแสดงผลบนหน้าจอ และการประยุกต์ใช้

กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์สำหรับสื่อใหม่

ออกแบบและพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์สำหรับสื่อใหม่ เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิเช่น สื่อ AR VR เกม โปสเตอร์ เว็บไซต์ แผ่นพับ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย

กลุ่มวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิเช่น สื่อ AR VR เกม โปสเตอร์ เว็บไซต์ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว

Facebook Comments Box