กลุ่มวิจัยสาขานิเทศศาสตร์

กลุ่มวิจัยด้านนวัตกรรมสื่อสาร

เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสื่อสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งผลของงานวิจัยไม่ได้เป็นเพียงเพื่อให้ได้ข้อมูล หากแต่ยังสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มวิจัยด้านสื่อกับสังคม

กลุ่มวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อสังคม มุ่งเน้นตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของสังคมที่เกิดจากสื่อ ศึกษาถึงปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนผ่านมุมมองทางด้านการสื่อสาร

Facebook Comments Box