กลุ่มวิจัยสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

 

กลุ่มวิจัยด้านการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization – KO)

เป็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดระบบความรู้เฉพาะด้านด้วยการวิเคราะห์ จำแนก จัดหมวดหมู่ และหาความสัมพันธ์ของความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์แฟซิท (Facet-Analytical Analysis) วิธีการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Oriented) วิธีการบรรณมิติ (Bibliometric Approach) วิธีการวิเคราะห์ขอบเขตของความรู้ (Domain Analytical Approach) อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization System) เพื่อนำความรู้ไปประมวลผล จัดกลุ่ม จำแนก สืบค้น และประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำโครงสร้างความรู้ (Classification Structure) การจัดทำอนุกรมวิธาน (Taxonomy) การจัดทำห้องสมุด/คลังสารสนเทศดิจิทัล เป็นต้น

กลุ่มวิจัยด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด

การวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาแบบเปิด (Open Education) การจัดการการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การบูรณาการการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และการออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มวิจัยด้านพฤติกรรมสารสนเทศและประสบการณ์ผู้ใช้

เป็นกลุ่มวิจัยที่ทำวิจัยทางด้านการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้งานสารสนเทศดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ และการประเมินระบบการเข้าถึงสารสนเทศ

กลุ่มวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้ของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นที่จะบูรณาการความรู้ที่จัดเก็บไว้ให้ไปสู่การใช้งานและสร้างสรรค์ให้ต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ตัวอย่างงานวิจัยได้แก่ งานวิจัยทางด้านห้องสมุดดิจิทัล พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล การรู้สารสนเทศดิจิทัล การตลาดดิจิทัล จดหมายเหตุดิจิทัล คลังสารสนเทศสถาบัน ดิจิทัลคอลเลกชันในหน่วยงานและสถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลแบบเปิด เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของมนุษย์กับการประมวลผลสารสนเทศและความรู้ไปสู่การใช้งานในบริบทต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลกับการท่องเที่ยว เป็นต้น

Facebook Comments Box