นำเสนอโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ โดยใช้ Microsoft Team

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Team โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการเพื่อเสนอแนะและแนะนำข้อควรปรับปรุงในโครงงาน

ช่วงเวลา 09.00 – 10.30 น. โครงงานระบบ Time Sheet เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยให้หัวหน้าทีมสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยเมื่อหัวหน้าทีมแจกแจงและอธิบายโครงการหน้าที่ของผู้แลระบบสามารถนำข้อมูลของโครงการมาเพื่อบันทึกลงในระบบเพื่อให้หัวหน้าทีมอนุมัติโครงการให้ผ่านเพื่อให้ได้พนักงานสามารถระบุโครงการที่รับผิดชอบและส่วนงานที่รับผิดชอบในโครงการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบลงในระบบ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละโครงการ โดยหัวหน้าทีมสามารถตรวจสอบภาพรวมของโครงการได้และยังสามารถระบุมอบหมายงานให้พนักงานได้

ช่วงเวลา 10.30 – 12.00 น. โครงงานระบบติดตามเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ (Software Version Tracking System) โดยต้องการให้ข้อมูลเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าติดตั้งแต่ละรายตั้งนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ทุกฝ่าย ข้อมูลดูไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นเชิงเทคนิคมากจนเกินไป

ช่วงเวลา 12.30 – 14.00 น. โครงงานแอปพลิเคชันการเรียนการสอนผ่าน ระบบถ่ายทอดสด ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบของการถ่ายทอดสดขึ้นมาและรวมหน้าที่การทำงานต่าง ๆ ที่มีสำหรับการเรียนการสอนไว้ คงจะสามารถช่วยอำนวนความสะดวกในการเรียนการสอนสำหรับผู้สอน และผู้เรียนได้

จากการทำโครงงานโดยรับโครงงานมาจากบริษัทหรือสถานประกอบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นโครงงานจริงที่บริษัทต้องการที่จะนำไปใช้งานจริง ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของงานของสถานประกอบการ และได้ทำงานจริง ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีประสบการณ์การทำงานก่อนจบการศึกษา ทำให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้จริง

Facebook Comments

Check Also

สุดยอด!!! ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ” ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาการจัดก …