หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาหลักสูตร คือ “หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล” กล่าวคือ บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาในด้านต่างๆ ของนิเทศศาสตร์ ทั้งด้านสื่อสารมวลชน และด้านสื่อสารการตลาด ซึ่งจะทำให้บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีการเรียนการสอนด้วยสื่อสมัยใหม่ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านสื่อและทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาด ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจะสามารถเข้าใจ และประยุกต์ใช้ความรู้กับการทำงานด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารในธุรกิจและสื่อสารในองค์กรได้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทั้งทางด้านกระบวนการผลิตสื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ และทางด้านการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดในธุรกิจ 2.ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารที่บูรณาการสื่อประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 3.พัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้คู่การปฏิบัติและฝึกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนภายใต้สถานการณ์จริง 4.ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานจริงทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ด้วยทักษะทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องกับจรรยาวิชาชีพ เมื่อประกอบกับคุณสมบัติด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความใฝ่รู้ในการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว จะส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดงานมากยิ่งขึ้น

แนวทางประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1) ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ 2) ผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 3) ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ 4) กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 5) ผู้สื่อข่าว 6) ช่างภาพ 7) ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ 8) นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 9) ผู้ออกแบบสื่อ 10) นักสื่อสารมวลชนในทุกแขนง

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา 44,400.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาบูรณาการ     4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 121 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 4 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 28 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล communication.arts.wu

44

Facebook Comments Box