Home / ข่าวกิจกรรม / การนำเสนองานทางด้าน AR และ VR ของนักศึกษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ VR Multi Users for Medical Training

การนำเสนองานทางด้าน AR และ VR ของนักศึกษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ VR Multi Users for Medical Training

การนำเสนองานทางด้าน AR และ VR ของนักศึกษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ VR Multi Users for Medical Training จำนวน 4 โปรเจค ณ ห้อง 268 อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง#MTAWalailak

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับรางวัลหน่วยงาน 5ส ระดับดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ …