Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษาไอที มวล.คว้าเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นักศึกษาไอที มวล.คว้าเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมันดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และมีความประพฤติดี จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 คน ได้แก่  นายฐาปกรณ์ ขรัวทองเขียว นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกจำนวน 3 คน

ทั้งนี้พิธีเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จะจัดขึ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 น.– 16.00 น.

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …