Home / ข่าวกิจกรรม / ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์สอบประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำทีมโดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี พร้อมทั้งผู้บริหารศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562

ในการนี้ ท่านคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในฐานะบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ของศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และ บุคลากรจากสนามสอบในเครือข่ายของศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ที่รับผิดชอบการจัดสอบ O-net, GAT/PAT และ 9 รายวิชาสามัญ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์สอบฯ โดยการเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์สอบและเครือข่ายโรงเรียนต่างๆ เพื่อการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการสอบในปีต่อไป และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …