อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 6/2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดังต่อไปนี้

1.รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ

1.1 ประเภทนักศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่

1) นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์ รองชนะเลิศประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์ รองชนะเลิศประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2.มอบช่อดอกไม้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

1) ระดับ Senior Fellow ได้แก่ อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Facebook Comments Box