Home / ข่าวกิจกรรม / อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 6/2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดังต่อไปนี้

1.รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ

1.1 ประเภทนักศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่

1) นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์ รองชนะเลิศประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์ รองชนะเลิศประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2.มอบช่อดอกไม้ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

1) ระดับ Senior Fellow ได้แก่ อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Facebook Comments

Check Also

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Strasbourg และสถาบัน Grenoble ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 8 คนซึ่งเดินทางเพื่อทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 …