Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษานิเทศศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

นักศึกษานิเทศศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11

นักศึกษานิเทศศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11” Smart Research and Innovation to Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมี 2 ผลงานในการนำเสนอ
1. การเปิดรับการใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาววรภัทธมน ธารีเวทย์ นางสาวลีลาวดี เริงสมุทร

2.พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติต่อการรับชมโฆษณาในรูปแบบไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาววิจิตรา วัชนะประพันธ์ นางสาววนารัตน์ ตรีเภรี

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …