บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นิเทศศาสตร์


อาจารย์
รจเรศ ณรงค์ราช

075-672293 , 075-672206-7
nrotjare@wu.ac.thอาจารย์
วรรณรัตน์ นาที

075-672256 , 075-672206
nwannara@wu.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์
กาญจนา หฤหรรษพงศ์

075-672285 , 075-672206-7
hkanjana@wu.ac.thอาจารย์
จงสุข คงเสน

075-672259 , 075-672206-7
ojongsuk@wu.ac.thอาจารย์
จักริน วีแก้ว

075-672214 , 075-672206-7
wjakkari@wu.ac.thอาจารย์
เจริญพร บัวแย้ม

075-672279 , 075-672206-7
charoenporn.bo@wu.ac.thอาจารย์
ธีรัช สายชู

075-672268 , 075-672206-7
theerat.sa@wu.ac.th

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


อาจารย์
วิทยา หอทรัพย์

075-672252 , 075-672206-7
witthaya.ho@wu.ac.thอาจารย์
เชาวนันท์ ขุนดำ

075-672661 , 075-672206-7
chaowanan.kh@wu.ac.th

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Facebook Comments Box