บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นายวีรยุทธ์ บุญพิศ
นักวิชาการหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672268 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2268 , 2206
E - mailveerayut.bn@wu.ac.th
นายณัฐชา ศิลากุล
นักวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672547 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2547 , 2206
E - mailnattacha.si@wu.ac.th
นายพนรัญชน์ จันทร์ปรุง
นักวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672535 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2535 , 2206
E - mailsitthipong.jn@wu.ac.th
นายพิรศุษม์ เกตุเลิศประเสริฐ
นักวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672533 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2533 , 2206
E - mailkpatiwat@wu.ac.th
นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ
นักวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672296 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2296 , 2206
E - mailsalilthip.he@wu.ac.th
นายจิรพงศ์ ชูเกื้อ
นักวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672296 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2296 , 2206
E - mailnattacha.si@wu.ac.th
นายอาทิตย์ รักษ์วงศ์
นักวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501 , 075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2501 , 2206
E - mailrartitch@wu.ac.th
ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ภัสราภรณ์ มนุญญานนท์
นักวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672549 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2549 , 2206
E - mailpatsaraporn.sa@wu.ac.th
นางสาวปิยะนุช จิตตระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672400 , 075-672212
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2400 , 2206
E - mailjpiyanut@wu.ac.th
นางสาวฤดียา พัฒนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672206 , 075-672207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2206 , 2206
E - mailprudiya@wu.ac.th
นางออนอุไร แก้วอุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672451 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2451 , 2206
E - mailbonourai@wu.ac.th
นางรชาญา ศิริกุลชัยกิจ
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672206 , 075-672207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2206, 2207
E - mailkkannika@wu.ac.th
นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672204 , 075-672240
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2204 , 2240
E - mailaumpalika.nu@wu.ac.th
นายทรงวุธ สองพิมพ์
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501 , 075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2501 , 2502
E - mailssongwut@wu.ac.th
นายเพชรดนัย ว่องไวรัตนกุล
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501 , 075-672502
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2501 , 2502
E - mailwpetchda@wu.ac.th
นายไพฑูร เทพภักดี
นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672501-2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2501
E - mailtphaitoo@wu.ac.th