ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

คณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
อาจารย์รจเรศ ณรงค์ราช
อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
อาจารย์จงสุข คงเสน
อาจารย์จักริน วีแก้ว
อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
อาจารย์ธีรัช สายชู
อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์
อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
อาจารย์เชาวนันท์ ขุนดำ
อาจารย์พรพล ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์วิทยา หอทรัพย์

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น
อาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ
อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี
อาจารย์ ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี
อาจารย์ศิริภิญโญ จันทมุณี

Facebook Comments