ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

คณบดี

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล
อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต
อาจารย์รจเรศ ณรงค์ราช
อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์
อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
อาจารย์จงสุข คงเสน
อาจารย์จักริน วีแก้ว
อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
อาจารย์ธีรัช สายชู
อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
อาจารย์พรพล ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์วิทยา หอทรัพย์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
อาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก

Facebook Comments Box