ในการสอนระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปผู้เข้ามาเป็นอาจารย์นั้นได้เรียนรู้จากการทำงานคือปรับปรุงไป สอนไป มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยชี้แนะ รวมทั้งหาความรู้เพิ่มเติมเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่นี้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล UKPSF ผลดีทั้งหลายนี้ก็ตกอยู่กับลูกศิษย์และสถาบันด้วย

“ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ เพื่อนร่วมงาน มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในประสบการณ์ครั้งนี้
บทเรียนนี้ทำให้รู้ว่าการจัดการเรียนรู้นั้นสำคัญและยากเพียงใด แต่ทว่าการสรุปบทเรียนเพื่อที่จะได้ทบทวนและจัดการให้การเรียนรู้ดีขึ้นไปอีกนั้น ยากยิ่งกว่า
แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะรักที่จะเป็นครู”

“รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับการรับรองการสอนตามกรอบมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ซึ่งเราได้มีการ Benchmark กับต่างประเทศว่าการเรียนการสอนของเราได้มาตรฐาน มีการเรียนการสอนที่เน้น Active learning ให้ผู้เรียนมีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากกว่าท่องจำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ Life long learning เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เป้าหมายหลักของการเป็นอาจารย์คือการสอนนักศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การฝึกให้นักศึกษารู้จักการคิด วิเคราะห์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง รวมถึงการมีทักษะการสื่อสารที่ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในระบบ UKPSF ถือว่าเป็นเทคนิคที่่มีศักยภาพอย่างมาก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชา มีเครื่องมือที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มากมาย ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ตลอดจนการนำเสนอความคิดได้อย่างอิสระและเป็นระบบ

หัวใจหลักของการเรียนการสอนคือการที่ผู้สอนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน และการเข้าใจดังกล่าว จำเป็นต้องใช้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดประโยชน์จะตกอยู่ที่ผู้เรียน

รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการรับรองการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF โดยการเรียนการสอนเน้น Active learning ที่ให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

UKPSF เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ และยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง UKPSF ยังช่วยเพิ่มทักษะด้านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาทิ เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือสำหรับการประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เช่น ภาวะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน.

การสอนนักศึกษาให้เข้าใจว่ายากแล้ว การสอนนักศึกษาให้รู้จักเรียนรู้นั้นยากกว่า UKPSF  ทำให้ตระหนักว่าการสอนนักศึกษาไม่เพียงแต่ให้วิชาความรู้จากตำราเรียน แต่หากต้องใส่ใจตั้งแต่การวางแผน การออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน ตลอดจนการพัฒนาตัวครูเอง อีกทั้งยังต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่จำเป็นต้องใส่ใจนักศึกษา เข้าใจนักศึกษา เหล่านี้จึงจะทำให้การสอนประสบความสำเร็จ และนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

Fellow HEA Certification เป็นส่วนช่วยการันตีถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทางการสอน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการย้ำถึงคุณภาพทั้งความสามารถในการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์แก่นักศึกษาของเรา

“ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต – ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา หากเราสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สอดแทรกความรู้ความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าหาตัวผู้เรียนได้ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆที่ท้าทายในโลกปัจจุบัน

ความท้าทายของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 คือทำอย่างไรให้ผู้เรียนรู้ว่า “โลกของความรู้ สนุก มีประโยชน์ และน่าค้นหา” และเราต่างเรียนรู้ แบ่งปันไปด้วยกัน

การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ แต่จะทำอย่างไรที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน UKPSF เป็นระบบการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้สอนมีเทคนิคที่ทำให้ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ได้


มีความรู้สึกดีใจ แต่ไม่ตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษ เนื่องจากกระบวนการสอนที่ได้รับการรับรองนี้ เป็นสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำกันเป็นปกติ และทำต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว
แต่ก็ภูมิใจครับ ที่วิธีการสอนของเราได้การรับรองจากหน่วยงานการศึกษาระดับโลก ว่าวลัยลักษณ์มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพระดับสากลจริงๆ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทำจริง และส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนจริงๆมากกว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรายวิชา หากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดของผู้สอน

เป้าหมายของการสอน คือ ทำอย่างไรให้นักศึกษาสนุกไปกับการเรียนรู้” เมื่อเขาเพลิน (Learn+Play) เขาจะจดจำและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานต่อไปในอนาคต UKPSF ช่วยทำให้เราเปิดมุมมองวิธีการจัดการสอนที่หลากหลายในรูปแบบ Active Learning และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ห้องเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น