ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672266 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2266 , 2206
E - mail bpoonpon@wu.ac.th
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ- Computer Network Management and Security
- Ubiquitous Networked Embedded System
- Mobile Application Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672209 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2209 , 2206-7
E - mailchatchanan.ja@mail.wu.ac.th
ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ- Virtual Reality
- Augmented Reality
- Game Design
- Interaction System
- Virtual Museum
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672661 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2661 , 2206-7
E - mailchaowanan.kh@wu.ac.th