ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 075-672266 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2266 , 2206
E - mail bpoonpon@wu.ac.th
ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญ- การรู้ดิจิทัล (Digital literacy)
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design)
- การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
- การออกแบบการเรียนการสอน
- การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-75672270, 0-75672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2270, 2206-7
E - mailksirivaj@wu.ac.th
ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
หัวหน้าสถานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ- Data mining
- Machine learning
- Software engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672275 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2275 , 2206-7
E - mailpthimapo@wu.ac.th