นักศึกษานิเทศศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ การผลิตรายการในสตูดิโอ มั่นใจห้องเรียนปลอดภัย ตามมาตรการ Social Distancing

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  เข้าเรียนภาคพิเศษ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการในสตูดิโอ รายวิชา CMM60-206 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น โดยใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขและมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัด

การเรียนปฏิบัติผลิตรายการในสตูดิโอ เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จัดเก็บอุปกรณ์ เตรียมห้องเรียนให้เป็น ห้องเรียนปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 ทั้งนี้ยังมีการกำหนดแนวทาง จัดระยะห่างระหว่างนักศึกษา และมีอากาศหมุนเวียน  รวมไปถึงการกำชับให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป

Facebook Comments

Check Also

สุดยอด!!! ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ” ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาการจัดก …