Home / ข่าวกิจกรรม / รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อแจ้งนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับติดตามของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3

Facebook Comments

Check Also

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ และ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

เมื่อวันที่ 12 …