รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อแจ้งนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับติดตามของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน การเขียน Application UKPSF เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานระบบสากล UKPSF

เมื่อวันจันทร์ท …