วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน (Leader in Digital Innovation of ASEAN )

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้และศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสากล
 • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • อนุรักษ์และยกระดับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากลผ่านนวัตกรรมด้านดิจิทัล

เอกลักษณ์

ioi(nformatics) where “i” is beyond information

 • Idea ความคิดริเริ่ม
 • Intelligent ความฉลาด
 • Integrity  ความซื่อสัตย์
 • Infinity ความไม่สิ้นสุด
 • International ความเป็นสากล
 • Incubation การบ่มเพาะ
 • Innovation นวัตกรรม
 • Imagination จินตนาการ
 • Invention การประดิษฐ์
 • Inspiration แรงบันดาลใจ

Facebook Comments Box