สพม.12 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Technology

เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.12) จำนวน 240 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Smart Technology ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นของหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 6 หลักสูตร และปริญญาโทปริญญาเอก 1 หลักสูตร

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • การจำลองและสาธิตการถ่ายทำรายการในสตูดิโอนิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล – DIM
  • การนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล – ITD แนะนำหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่มุ่งผลิตโปรแกรมเมอร์ที่สามารถทำงานได้ในรูปแบบ full stack และหลากหลาย platform ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด IT โดยมีการแสดงผลงาน เช่น
  • ระบบเฝ้าระวังอุทกภัยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับความสูงของน้ำ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  • ระบบรถอัจฉริยะ
  • ระบบหุ่นยนต์หยิบชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ – IMI หลักสูตรใหม่ ที่เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแเพทย์ เป็นหนึ่งในศาสตร์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับด้านการแพทย์ โดยมีการแสดงผลงาน เช่น
  • Study of the Hand Anatomy Using Real Hand and Augmented Reality
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ – SWE
  การนำเสนอผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันและเกมส์ MTA
  1. ห้องปฏิบัติการ Motion Capture แห่งเดียวในภาคใต้ค่ะ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กับแอนิเมชันแบบสมจริง MTA
  2. ห้อง 3D Scaning สำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ, 3D Printing สำหรับการขึ้นรูปโมเดลจริง และ Augmented Reality แอพพลิเคชัน
  3. ห้องปฏิบัติการ Virtual Reality สำหรับการแสดงสภาพแวดล้อมเสมือนในรูปแบบต่างๆ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้บริการจัดการในสถาบันการศึกษา ตลอดจนงานวิจัยด้านการใช้ ICT ในการเรียนการสอน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารให้ความสนใจเยี่ยมชม และซักถามเป็นอย่างดี ทางสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงได้ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย
หวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป

Facebook Comments Box