อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

ดร.นภารัตน์ ชูเกิด
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ- Educational Technology
- Instruction Design
- E-Learning
- Web-Based Instruction
- CAI
- Technology Acceptance Model
- Student Engagement
- Designing and Publishing
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672271 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2271 , 2206-7
E - mailjnaparat@wu.ac.th
ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- บรรณารักษศาสตร์
- สารสนเทศศาสตร์
- การจัดการความรู้
- การจัดการสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672267 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2267 , 2206-7
E - mail mdichitc@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Digital Libraries
- Digital Museum
- Active Learning
- Information Seeking Behavior
- Digital cultural Heritage
- User Interface Design
- Usability study
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672261 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2261 , 2206-7
E - maildsuthany@wu.ac.th
ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การจัดระบบสารสนเทศและความรู้
- ระบบการจัดเก็บและค้นคืน
- การจัดบริการสารสนเทศสำหรับองค์กรและชุมชน
- ระบบปฏิบัติการห้องสมุดอัตโนมัติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-673362 , 075-673361
เบอร์โทรศัพท์ภายใน3362 , 3361
E - mailndecha@wu.ac.th
ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การรู้ดิจิทัล (Digital literacy)
- การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design)
- การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)
- การออกแบบการเรียนการสอน
- การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672270 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2270 , 2206-7
E - mailksirivaj@wu.ac.th
ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การจัดทำเอกสารสำนักงาน
- การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672264 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2264 , 2206-7
E - mailssatjare@wu.ac.th
ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation)
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
- การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศแบบถาวร และการทำให้เป็นดิจิทัล (Digital preservation and Digitization)
- การพูดในที่ชุมชน (Public speaking)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672300 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2300 , 2206-7
E - mailjyuttana@wu.ac.th
คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Cross Platform Mobile Programming
- PHP-MVC Development framework
- Responsive Web Design
- Database
- E-Publication framework
- Digital Library system
- DRM
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672258 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2258 , 2206-7
E - mailkanitsorn.su@wu.ac.th