อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ธนภร เจริญธัญสกุล
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ- การโฆษณา
- การสื่อสารการตลาด
- การบริหารองค์การสื่อมวลชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672265 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2265 , 2206-7
E - mailctanapor@wu.ac.th
ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672295 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2295 , 2206
E - mailjfareeda@wu.ac.th
ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672657 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2657 , 2206
E - mailattanan.ta@wu.ac.th
บุศรินทร์ นันทะเขต
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672253 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2253 , 2206-7
E - mailjeerakiat.ap@wu.ac.th
รจเรศ ณรงค์ราช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- ศึกษาผลกระทบจากสื่อมวลชนต่อสื่อพื้นบ้าน (หนังตะลุง)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672293 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2293 , 2206-7
E - mailnrotjare@wu.ac.th
วรรณรัตน์ นาที
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672256 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2256 , 2206
E - mailnwannara@wu.ac.th