อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672272 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2272 , 2206
E - mailsyaowara@wu.ac.th
ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Data mining
- Machine learning
- Software engineering
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672275 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2275 , 2206-7
E - mailpthimapo@wu.ac.th
ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672255 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2255 , 2206-7
E - mailmuhamard@wu.ac.th
ดร. จิตติมา ศังขมณี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Object-Oriented Software Engineering
- Requirements Engineering
- วิศวกรรมความต้องการ
- การจัดทำเอกสารความต้องการระบบสารสนเทศ
- การจัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
- การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานประยุกต์
- Software process กระบวนการซอฟต์แวร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672254 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2254 , 2206-7
E - mailsjidtima@wu.ac.th
ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การวัดซอฟต์แวร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672565 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2565 , 2206-7
E - mailkanchan.th@wu.ac.th
ศิริภิญโญ จันทมุณี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672273 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2273 , 2206-7
E - mailcsiripin@wu.ac.th