อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ- Web Services
- Mobile Web Services
- Location Based Services
- Wireless GIS
- Geographic Information System
- Mobile Applications, Mobile Programming
- Web Services Compression Frameworks
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672284 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2284 , 2206-7
E - mailrsasitho@wu.ac.th
ดร.เชาวนันท์ ขุนดำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Virtual reality
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672661 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2661 , 2206-7
E - mailchaowanan.kh@wu.ac.th
ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672294 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2294 , 2206-7
E - mailcsomjit@wu.ac.th
ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274-2547 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274-2547 , 2206
E - mailpatibut.pr@wu.ac.th
ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274 , 2206-7
E - mailkosin.ka@wu.ac.th
พรพล ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การค้นคืนสารสนเทศ
- การทำเหมืองข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672282 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2282 , 2206-7
E - mailpatibut.pr@wu.ac.th
วิทยา หอทรัพย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672252 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2252 , 2206-7
E - mailwitthaya.ho@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรัญญู วรชาติ
อาจารย์
เชี่ยวชาญ- Computer Graphics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2274, 0-7567-2204 2207
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274, 2204 2207
E-mailvarunyu.vo@wu.ac.th