Home / อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672284 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2284 , 2206-7
E - mailrsasitho@wu.ac.th
ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672294 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2294 , 2206-7
E - mailcsomjit@wu.ac.th
ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274-2547 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274-2547 , 2206
E - mailpatibut.pr@wu.ac.th
พรพล ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672282 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2282 , 2206-7
E - mailpatibut.pr@wu.ac.th
วิทยา หอทรัพย์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672252 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2252 , 2206-7
E - mailwitthaya.ho@wu.ac.th
เชาวนันท์ ขุนดำ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672661 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2661 , 2206-7
E - mailchaowanan.kh@wu.ac.th
ผศ.โกสินทร์ กาฬรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672274 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2274 , 2206-7
E - mailkosin.ka@wu.ac.th