อาจารย์ประจำหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ดร.สลิล บุญพราหมณ์
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- Group support system
- ระบบสารสนเทศสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- การใช้เทคโนโลยี Augmented reality ในงานห้องสมุดและ การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672257 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2257 , 2206-7
E - mailsalil.boonbrahm@gmail.com
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Algorithm Design
-Bioinformatics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672276 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2276 , 2206-7
E - mailsupaporn.ch@wu.ac.th
ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Computer Network Management and Security
- Ubiquitous Networked Embedded System
- Mobile Application Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672209 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2209 , 2206-7
E - mailchatchanan.ja@mail.wu.ac.th
ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- Knowledge Discovery
- Association Analysis
- Text Mining
- Data Mining
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672281 , 075-672206
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2281 , 2206
E - mailknichcha@wu.ac.th
กาญจนา หฤหรรษพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE
- Microsoft Access
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672285 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2285 , 2206-7
E - mailhkanjana@wu.ac.th
เจริญพร บัวแย้ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Web Application Development
-Mobile Application Development
-Augmented Reality
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672279 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2279 , 2206-7
E - mailcharoenporn.bo@wu.ac.th
จงสุข คงเสน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศบริหารการผลิต
- การจัดการโครงการ
- การบริหารการผลิต
- ระบบประกันคุณภาพในการผลิต
- การจัดการโรงงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672259 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2259 , 2206-7
E - mailojongsuk@wu.ac.th
จักริน วีแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ- วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบฐานข้อมูล
- Web programming
- Decision Support System (DSS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672214 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2214 , 2206-7
E - mailwjakkari@wu.ac.th
ธีรัช สายชู
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Software Development
-Software Process
-Software Quality Assurance
-ISO29110VSE
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672268 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2268 , 2206-7
E - mailtheerat.sa@wu.ac.th
สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Internet of Things
-Image Processing
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672416 , 075-672206-7
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2416 , 2206-7
E - mailsuppat.ru@wu.ac.th