หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

ชื่อหลักสูตร ​ มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Multimedia Technology, Animation and Game

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม) ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Multimedia Technology, Animation and Game)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ไปประยุกตใช้ในงานต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพ และให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทําเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ในระดับประเทศได้ 3) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวความคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ 4) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 5) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2) นักออกแบบกราฟิก 3) นักออกแบบตัวละคร 4) แอนิเมเตอร์ 5) นักออกแบบบทภาพ 6) ศิลปินดิจิทัล 7) นักเขียนการ์ตูน 8) นักสร้างโมเดล 3 มิติ 9) นักสร้างเทคนิคพิเศษ 10) นักออกแบบเกม 11) ผู้พัฒนาเกม 12) นักเขียนโปรแกรมเกม 13) ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1)4 ผู้ดูแลการผลิตงาน

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขามันติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร ​ แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 81 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก 14 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

Multimedia Technology and Animation WU MTA Walailak University

Facebook Comments