หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม

ชื่อหลักสูตร มคอ 2

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Multimedia Technology, Animation and Game

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Multimedia Technology, Animation and Game)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ไปประยุกตใช้ในงานต่างๆอย่างมี ประสิทธิภาพ และให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทําเป็น สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังมุ่งให้บัณฑิตมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในงานวิชาชีพ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บัณฑิตสามารถสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ในระดับประเทศได้
3) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวความคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ
4) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
5) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
2) นักออกแบบกราฟิก
3) นักออกแบบตัวละคร
4) แอนิเมเตอร์
5) นักออกแบบบทภาพ
6) ศิลปินดิจิทัล
7) นักเขียนการ์ตูน
8) นักสร้างโมเดล 3 มิติ
9) นักสร้างเทคนิคพิเศษ
10) นักออกแบบเกม
11) ผู้พัฒนาเกม
12) นักเขียนโปรแกรมเกม
13) ผู้ประกอบการในสายงานที่เกี่ยวข้อง
1)4 ผู้ดูแลการผลิตงาน

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขามันติมีเดีย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ4 หน่วยกิต
 (5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ4* หน่วยกิต
 หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
2. หมวดวิชาเฉพาะ124 หน่วยกิต
 (1) กลุ่มวิชาแกน20 หน่วยกิต
 (2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ81 หน่วยกิต
 (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก14 หน่วยกิต
 (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา9 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี8 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

Multimedia Technology and Animation WUMTA Walailak University

Facebook Comments Box