หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร ​ มคอ 2

ภาษาไทย:สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาษาอังกฤษ:  Information Technology and Digital Innovation

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology and Digital Innovation)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย มีปรัชญาในการมุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตร โดยมีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเรียนไปในแนวทางด้านการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ทั้งบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการ พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมดิจิทัลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย ตลอดจนรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่งคั่ง และสามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างยั่งยืน

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง 3.เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความรู้และประสบการณ์จริง สามารถทํางานได้จริงในสาขาอาชีพที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตร 4.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวทันโลก รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมสําหรับการทํางานต่างๆ เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม 5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ ทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) เว็บโปรแกรมเมอร์

2) โมบายโปรแกรมเมอร์

3) นักพัฒนาโปรแกรมแบบฟูลสแตก

4) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์

5) นักพัฒนาโปรแกรมส่วนหน้า/ส่วนหลัง

6) นักวิเคราะห์ระบบ

7) นักทดสอบระบบ

8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์

9) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร ​ แผนการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
(1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
(5) กลุ่มสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ 116 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 63 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

คลิก

ช่องทางการติดต่อ

ไอที ม.วลัยลักษณ์ ITD ITD

Facebook Comments