หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

ชื่อหลักสูตร มคอ 2
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Innovation of Medical Informatics

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Innovation of Medical Informatics)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านสารสนเทศทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการแพทย์ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง เน้นการเรียนการสอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

  1. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องการใช้งานสารสนเทศทางการแพทย์
  2. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านสารสนเทศทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการของสารสนเทศทางการแพทย์ โดยสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
  3. เป็นบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
  4. เป็นบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวทันโลก รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมสําหรับการทํางานต่างๆ เปิดกว้างต่อความคิดใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม
  5. เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ ทำงานเป็นทีมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

แนวทางประกอบอาชีพ

1) นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์
2) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) นักวิเคราะห์ระบบ
5) โปรแกรมเมอร์
6) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,800.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 177,600.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 20 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 8 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร 8 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
  (5) กลุ่มสารสนเทศ 4* หน่วยกิต
  หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 119 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 72 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

คลิก

ช่องทางการติดต่อ

นวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

IMI WU  

 

Facebook Comments Box