Home / บริการวิชาการ59 / โครงการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity 3D

โครงการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity 3D

โครงการพัฒนาเกมเบื้องต้นด้วย Unity3D จัดขึ้นสำหรับฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำเสนอความรู้ด้านการพัฒนาเกมซึ่งอุตสาหกรรมที่มีที่นิยมอยู่ในขณะนี้  ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีอัตตราการเจริญเติบโตมากที่สุดในโลกอุตสาหกรรมหนึ่ง ดังนั้นสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ จึงได้จัดโครงการเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเกมเบื้องต้นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

ปี                           :   2559
หัวหน้าโครงการ  :  อาจารย์โกสินทร์ กาฬรัตน์

Facebook Comments

Check Also

การลงพื้นที่ถ่ายภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนักศึกษารายวิชา CMM-104 การถ่ายภาพเบื้องต้น

ผู้เข้าร่วมโครง …