Home / บริการวิชาการ59 / โครงการบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคมกับการเรียนการสอน: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Apache Solr

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคมกับการเรียนการสอน: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Apache Solr

การบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคมกับการเรียนการสอน ในรายวิชา SWE-388 Digital Content Storage and Retrieval นำองค์ความรู้จากการบริการวิชาการการใช้เครื่องมือ Apache Solr ในการจัดทำดรรชนีข้อมูลทรัพยากรหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีข้อมูลปริมาณมากและอำนวยความสะดวกในการสืบค้น เพื่อการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็วและถูกต้อง มาเป็นกรณีศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการใช้งานจริงและนำวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้นักศึกษาจัดทำฐานข้อมูล จัดทำดรรชนี และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับการเข้าถึงข้อมูล ออกแบบหน้าจอและจัดทำฟังก์ชันเพื่อการสืบค้นข้อมูล โดยนำไปประยุกต์กับข้อมูลวัดไทย อาหารไทย พืชพรรณไม้ของไทย เป็นต้น เป็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนอีกด้วย โดยองค์ความรู้นี้ได้ถ่ายทอดในส่วนของการสืบค้นสำหรับซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib ซึ่งใช้ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง นอกจากนั้นได้ถ่ายทอดใน Workshop ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017)

ปี                           :   2559
หัวหน้าโครงการ  : อ.ศิริภิญโญ จันทมุณี

Facebook Comments

Check Also

การลงพื้นที่ถ่ายภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนักศึกษารายวิชา CMM-104 การถ่ายภาพเบื้องต้น

ผู้เข้าร่วมโครง …