Home / บริการวิชาการ59 / โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รับโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาเป็นหัวข้อโครงงานระดับปริญญาตรีในรายวิชา SWE-494 และ SWE-495 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโจทย์งานพัฒนาซอฟต์แวร์จากสถานประกอบการ 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด บริษัท เทรนด์วีจี 3 จำกัด บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด และบริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทำงานจริงระหว่างเรียน และนักศึกษาบางส่วนได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานในบริษัทฯ ทันทีหลังจบการศึกษา และในปีการศึกษา 2559 มีโครงงานจำนวน 3 ชิ้น ที่สถานประกอบการนำซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาทำไปใช้งานจริง

ปี                           :   2559
หัวหน้าโครงการ  : ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

Facebook Comments