Home / บริการวิชาการ59 / การลงพื้นที่ถ่ายภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนักศึกษารายวิชา CMM-104 การถ่ายภาพเบื้องต้น

การลงพื้นที่ถ่ายภาพ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนักศึกษารายวิชา CMM-104 การถ่ายภาพเบื้องต้น

ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ตำบลขุนทะเล ในการพัฒนาชุดสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน โดยเน้นในเรื่องของการสร้างภาพถ่ายเพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยและนำไปสู่การใช้เป็นสื่อ เช่น นำไปใช้ในเว็บไซต์ เป็นต้น ระยะเวลา ธันวาคม 2559

ปี                           :   2559
หัวหน้าโครงการ  :  อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต

 

Facebook Comments

Check Also

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรร …