Home / แนวทางงานวิจัยIT / กลุ่มวิจัยด้าน Human-computer Interaction

กลุ่มวิจัยด้าน Human-computer Interaction

กลุ่มวิจัยการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เน้นการศึกษาวิจัยการพัฒนาด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ อีกทั้งประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน AR, VR, ประมวลผลภาพหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาผลักดันงานวิจัยเพื่อเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

Facebook Comments