Home / ข่าวกิจกรรม / IT ดูงาน ณ สถานประกอบการใน กทม.

IT ดูงาน ณ สถานประกอบการใน กทม.

เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2561 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดศึกษาดูงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการหลายแห่งดังต่อไปนี้

1.   “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานนี้นักศึกษาได้ความรู้ได้ชมประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของประเทศที่น่าสนใจ

2.  “ธนาคารกรุงไทย” มีความประทับใจ พี่ๆทีมงานฝ่ายไอทีได้มีการต้อนรับนักศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งถ่ายทอดความรู้กระบวนการทางด้านการพัฒนานวัตกรรมของธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก

3.   “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)”  ณ เขตบางรัก โดยมีพี่ๆ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิศวกร ศูนย์ IDC อธิบายเรื่องโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำ ที่ CAT มีการวางระบบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้รองรับการใช้ข้อมูลของคนในประเทศที่มีมากขึ้น จากนั้นอธิบายกระบวนการทำงานในหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีและบริการที่มีอยู่ของบริษัท อีกทั้งด้านการให้บริการ IDC หรือ Internet data center ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลในประเทศ รวมถึงยังพานักศึกษาเข้าไปเห็นห้องที่ใช้เก็บ server ที่ให้บริการพร้อมอธิบายการทำงาน การบำรุงรักษา และตอบข้อซักถามของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้เปิดโลกทรรศน์ได้กว้างมากยิ่งขึ้น.

4.  “Soft Square Group Of Company” ณ หมู่บ้านเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี เป็นบริษัท Software house หรือบริษัทผลิตและดูแล software มากมาย เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1988 จากพนักงาน 3 คนตอนเริ่ม พัฒนาเป็น 40 คน ในการนี้ทางหลักสูตรได้รับเกียรติโดยมีวิทยากรอธิบายในเรื่องของสายงานทางด้านเทคโนโลยี ลักษณะงาน โครงสร้างองค์กร และความรู้ทางด้านไอทีที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ทำให้นักศึกษามองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้นำนักศึกษาเดินชมบรรยากาศการทำงาน และห้องต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย ทางหลักสูตรต้องขอขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับ และความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา

5. “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)” โดย คุณ กวิน กิ้มยก นักพัฒนาธุรกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเสียสละเวลามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น เรื่อง UAV เพื่อติดตามการรอดของต้นกล้า ,การถ่ายภาพพื้นที่เพื่อประเมิณการก่อสร้าง ,เรดาร์ การเก็บข้อมูลคลื่น เช่น ประยุกต์ใช้กับเรดาร์ชายฝั่งเพื่อตรวจดูคราบน้ำมัน ในการตรวจหาคนกระทำความผิด , ภาพถ่ายเพื่อดูข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อีกด้วย

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เปิดโลกทรรศน์ที่กว้างไกล กว่าการเรียนในห้องเรียน ข้อมูลทีได้รับเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ทางหลักสูตรต้องขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างมาก ที่ให้การต้อนรับนักศึกษาและให้ความรู้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่  >> คลิก 
Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 10 เมษาย …