Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทุนวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่้อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทุนวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่้อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้รับทุนวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินโครงการ “การให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อวัดการใช้งานและบริหารจัดการพลังงานในอาคารด้วยรูปแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและมอดบัสโปรโตคอล” จัดทำโดย นายไวทยา ช่วยอนันต์ และนางสาวธันยา พันธ์เมธาฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คือ อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Facebook Comments

About jaruwan laksanajan

Check Also

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่

อาจารย์ ดร.สิริ …