Home / บริการวิชาการ60 / โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ จ.กระบี่

โครงการอบรมรู้เท่าทันสื่อ เป็นโครงการที่หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและ สสส. ได้จัดอบรมนักศึกษาแกนนำรู้เท่าทันสื่อและให้แกนนำไปจัดโครงการขยายผลกับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2-3 รวมจำนวน 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ต.ศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  1. กิจกรรมสื่อรอบตัวเรา : เน้นให้น้องๆ ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อของตัวเองและเพื่อนๆ
    เพื่อหาความเสี่ยงที่จะขึ้นแล้วช่วยกันระดมสมองหาวิธีการลดความเสี่ยงและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อ
  2. กิจกรรม “ถอดรหัสเกาะจำ” : เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้ลองเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี QR Code เพื่อการถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
    และได้ใช้ Application บน Smartphone เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  3. กิจกรรมสันทนการ สร้างความรักใคร่กลมเกลียวกันให้กับน้องๆ ในโรงเรียน

ปี                           :   2560
หัวหน้าโครงการ  : นายขุนดี หลำสุบ (นักวิชาการ)

Facebook Comments