Home / บริการวิชาการ60 / โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง

โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง

โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง วันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาห้องให้กับโรงเรียนเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานดังนี้ การปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การปรับปรุงโครงสร้างของห้องสมุด การทาสีห้องใหม่ ซ่อมแซมชั้นวางนังสือใหม่ การคัดแยกหมวดหมู่หนังสือ สร้างระบบการจัดเก็บหนังสือ จัดทำสถิติหนังสือให้กับห้องสมุด พัฒนาและติดตั้งระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนพร้อมทั้งจัดอบรมการใช้ระบบให้กับครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการมอบหนังสือใหม่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสันทนาการอีกด้วย

ปี                           :   2560
หัวหน้าโครงการ  : นายขุนดี หลำสุบ (นักวิชาการ)

Facebook Comments