Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์ หลักสูตร MIT เข้าร่วมสัมมนา”หัวข้อ: หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์ หลักสูตร MIT เข้าร่วมสัมมนา”หัวข้อ: หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท และคณาจารย์หลักสูตร MIT เข้าร่วมสัมมนา”หัวข้อ: หลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม
โดยมีนักศึกษาระดับปริญาโทและระดับปริญญาเอกหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากร   ณ ห้องAD3504  อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Check Also

แสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Virtual & Augmented Reality in Education

รองศาสตราจารย์ …