Home / ข่าวกิจกรรม / ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5 ราย
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 7 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Check Also

DIM Start Up….ต้อนรับน้องปี 1 สู่อ้อมกอด DIM

…..เปิดเท …