Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตร DIM จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร DIM จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร DIM ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดงานสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดสัมมนานี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดในพิธี

วันที่ 19 กันยายน 2561
– การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “มาตรฐานและแนวปฏิบัติการออกแบบพัฒนาคลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัล” โดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

– การอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0” โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณโชติ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญโครงการ ThaiMOOC (สกอ.) อ.ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (มวล.)

– การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “ThaiMOOC ก้าวสำคัญของการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0” และ หัวข้อ “ThaiMOOC : รูปแบบและมาตรฐานการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณโชติ

 

วันที่ 20 กันยายน 2561
– การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานการจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” โดย คุณชัยวุฒิ สีทา และ คุณวนัทวิรา ฉันทะจํารัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

– การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “

เทคนิคการสร้าง e-Portfolio สำหรับการจัดการแฟ้มงาน (e-Portfolio)” โดย อ.ดร.นภารัตน์ ชูเกิต และ อ.คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ นิทรรศการ Thai MOOC นิทรรศการ Nakhon Si Memory และนิทรรศการคลังสาระการเรียนรู้ออนไลน์ OER ทำให้นอกจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้จากการสัมมนาแล้วยังได้เห็นตัวอย่างของผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมมนาอีกด้วย

 

งานสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คลังสารสนเทศและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 : มาตรฐานและแนวปฏิบัติ” จัดโดยสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานของรัฐจำนวน 120 คน

Facebook Comments

About Khundee Lamsub

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …