Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

 

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์จำนวนรับ : 20 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1). แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
6. ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จำนวนรับ : 60 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
6. ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล จำนวนรับ : 25 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม จำนวนรับ : 60 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
6. ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวนรับ : 25 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
4. หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
6. ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จำนวนรับ : 30 คน
เงื่อนไขการรับสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50

สำหรับนักเรียนสายสามัญ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
2) จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
1. ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
2. หากมีหลักฐานต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(การเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการ/ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับโรงเรียน หรือระดับจังหวัดขึ้นไป)

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …