Home / ข่าวกิจกรรม / หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันกับบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา MTA60-103 : หลักการใช้สี

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันกับบรรยากาศการเรียนการสอน รายวิชา MTA60-103 : หลักการใช้สี

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง#MTAWalailak

Multimedia Technology and Animation WALAILAK UNIVERSITY

Facebook Comments

Check Also

เรียนๆเล่นๆ บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-226 Game Introduction

#เรียนรู้อย่างส …