Home / ข่าวกิจกรรม / รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความรู้รุ่นน้อง

รุ่นพี่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ความรู้รุ่นน้อง

ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในรายวิชากระบวนการวิศวกรรมความต้องการ ได้มีกิจกรรมพานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์พบรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังทำโครงงานเพื่อจบการศึกษา ซึ่งเป็นโครงงานที่รับมาจากสถานประกอบการจริง ในกิจกรรมได้มีรุ่นพี่ออกมาให้ความรู้ทั้งในด้านกระบวนการ ปัญหา และวิธีการในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการจากลูกค้า โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

Check Also

งานสัมนาวิชาการประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ 10 เมษาย …