Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์จำนวนรับ : 20 คน

1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย เท่ากับหรือมากกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 35 คะแนน จาก 100 คะแนน
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน
หรือ
ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 40 คะแนน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จำนวนรับ : 60 คน
1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล จำนวนรับ : 25 คน

1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
– ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย
– วิชา 02 : สังคมศึกษา
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ
– วิชา 05 : วิทยาศาสตร์
– โดยคะแนนรวมของรายวิชาข้างต้นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 30 %  หรือ ผลการสอบ V-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– รหัสวิชา 511: ทักษะภาษาและการสื่อสาร
– รหัสวิชา 512: ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
– รหัสวิชา 513: ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต
– โดยคะแนนรวมของรายวิชาข้างต้นจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 30 %

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม จำนวนรับ : 20 คน

1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
– แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
– แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
– แผนการเรียนสาขาวิขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
– แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม- แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวนรับ : 25 คน

1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ

– ผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. สมัครรูปแบบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์คะแนนสอบจากส่วนกลาง มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร
ผลการสอบ O-NET พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา 01 : ภาษาไทย เท่ากับหรือมากกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน
– วิชา 03 : ภาษาอังกฤษ เท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนน
– วิชา 04 : คณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน จาก 100 คะแนน
หรือ
ผลการสอบ GAT/PAT พิจารณาคะแนนดังนี้
– วิชา PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เท่ากับหรือมากกว่า 40 คะแนน

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จำนวนรับ : 30 คน

1. สมัครรูปแบบที่ 1 โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
มีเงื่อนไขในการรับดังนี้
1) คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป : 2.50
2) แผนการศึกษาที่เปิดรับ
สำหรับนักเรียนสายสามัญ
– แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
– แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักเรียนสายอาชีพ
– แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
– ไม่กำหนดจำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ
3) รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว                                                                                                     

– หากมีหลักฐานต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(การเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการ/ได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับโรงเรียน หรือระดับจังหวัดขึ้นไป)
2) รายละเอียดผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ในการยื่นสมัคร

หมายเหตุ
รายละเอียดการยื่นหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1
ผู้สมัครทราบผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้วให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
กรณีที่ 2
ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน

กำหนดการรับสมัคร

Facebook Comments

Check Also

การประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ 2019 (National Conference on Informatics, NCIs2019)

งานประชุมวิชากา …