Home / ข่าวกิจกรรม / บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

บรรยากาศในการนำเสนอผลงานจากการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม Multimedia Technology Animation and Game # WALAILAK UNIVERSITY

#เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ลงมือปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริงนึกถึง#MTAWalailak

Facebook Comments

Check Also

เรียนๆเล่นๆ บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา MTA60-226 Game Introduction

#เรียนรู้อย่างส …