Home / sarinna jampaklai

sarinna jampaklai

ประชาสัมพันธ์ “โครงการเสริมสร้างความรู้ในการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย”

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ในกา …

Read More »

Professor Hideyuki TAKAGI ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Interactive Evolutionary Computation (IEC)

ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชา …

Read More »

ขอเชิญเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโล …

Read More »

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Strasbourg และสถาบัน Grenoble ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 8 คนซึ่งเดินทางเพื่อทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโมคลาน อ …

Read More »

คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Technology สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังห …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดั …

Read More »

สพม.12 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Technology

เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร จากสำนัก …

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบปะสำนักวิชาสารสนเท …

Read More »

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปร …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก …

Read More »