Info

ข่าวการเรียนการสอน / วิจัย / บริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม มหาวิทยาลัยวลักษณ์ Read More »

ศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมา ชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกมีความต้องการจะนำความรู …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลแหลมตะลุมพุก สำหรับการขายออนไลน์ Read More »

เพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่น

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ ชุมชนตำบลกลายมีความต้องการจะนำความ …

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าท้องถิ่นของตำบลกลาย สำหรับการขายออนไลน์ Read More »

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร ITD เปิดโลกทัศน์ นำนักศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ …

หลักสูตร ITD เปิดโลกทัศน์ นำนักศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม Read More »

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์ และ สื่อ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

          เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – …

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์ และ สื่อ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพแก่นักศึกษา Read More »

บรรยากาศในการเรียนการสอนรายวิชา การขึ้นรูป 3 มิติ (3D Modeling)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาในการเรียนการสอนรา …

บรรยากาศในการเรียนการสอนรายวิชา การขึ้นรูป 3 มิติ (3D Modeling) Read More »

การวาดเส้นพื้นฐานในหัวข้อการวาดเส้นทิวทัศน์ หรือ(Landscape) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อย่าอยู่แต่ในห้องออกมาข้างนอกบ้าง MTA ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา นำโดย ดร.วิทยา หอทรัพย …

อย่าอยู่แต่ในห้องออกมาข้างนอกบ้าง MTA ม.วลัยลักษณ์ Read More »

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมกับการเขียน Model sheet ในรายวิชา Character design

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม กับการเขียน Model sheet ในรายวิชา Character design (การออกแบบตัวละคร)

รายวิชา Character design (การออกแบบตัวละคร) เป็นอีกหนึ่ …

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม กับการเขียน Model sheet ในรายวิชา Character design (การออกแบบตัวละคร) Read More »

ITD-Project

นักศึกษาหลักสูตร ITD สอบโครงงาน 1 เตรียมตัวทำโครงงาน 2

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 หลักสูตรเทคโนโลยี …

นักศึกษาหลักสูตร ITD สอบโครงงาน 1 เตรียมตัวทำโครงงาน 2 Read More »

IMI

นักศึกษาหลักสูตร IMI สอบโครงงาน 1 เตรียมตัวทำโครงงาน 2

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 หลักสูตรนวัตกรรม …

นักศึกษาหลักสูตร IMI สอบโครงงาน 1 เตรียมตัวทำโครงงาน 2 Read More »