Info

SDGs8 ส่งเสริมการเจริญเติบโต

SDGs8

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน

ทีมคณาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิท …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน Read More »

SDGs8

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำโดย …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน Read More »

ตลาดออนไลน์, สินค้า OTOP

โครงการพัฒนาความสามารถและยกระดับการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ คือ: 1) …

โครงการพัฒนาความสามารถและยกระดับการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

Multimedia Animation Game WU

MTA ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากพูน และ ททท. จัดอบรมมาตรฐาน SHA.

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมี …

MTA ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลปากพูน และ ททท. จัดอบรมมาตรฐาน SHA. Read More »

MTA Walailak

MTA ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลควนทอง

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 นายณัชชา ศิลากุล นักวิชา …

MTA ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบนวัตกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลควนทอง Read More »