Home / ข่าวอบรม / ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท MIT ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฑิตฐิตา ยีโหว๊ะ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในที่ปรึกษา อ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ที่ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Facebook Comments

Check Also

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมค่ายเด็ก(ไลค์)สาระ

เด็ก(ไลค์)สาระ …