Home / ข่าวกิจกรรม / นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง พัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 พร้อมคณะอาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการในสายอาชีพ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาดูงานในสถานประกอบการในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานด้านโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ด้านการสื่อสารการตลาดของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด) ด้านวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุออนไลน์ ของบริษัทเอ-ไทม์มีเดีย จำกัด และด้านการจัดอีเว้นท์ ของบริษัทซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ปิดท้ายการศึกษาดูงานด้วยการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งการศึกษาจากสถานที่จริง เป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษา ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัวนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ กับสถานประกอบการ ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำมาปรับใช้หรือการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ ธนภร  เจริญธัญสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีการจัดโครงการการศึกษาดูงานในสถานประกอบการขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการโดยตรง เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และจุดประกายความคิดด้านการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา

ลิ้งดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
https://drive.google.com/drive/folders/1Zex3_p_AwaqUNdu79LrcWXsKNaWqtEct?usp=sharing

Facebook Comments

Check Also

“กิจกรรมวาดภาพนอกสถานที่” รายวิชา MAG62-102 การวาดเส้น | ทิวทัศน์ บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้นของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม ณ สวนวลัยลักษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

รายวิชา MAG62-1 …