Info
Web-Mobile

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Mobile และ Web applications

            เมื่อวันที่ 18-26 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการอบรม  Mobile และ Web application ให้นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและหลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ชั้นปีที่ 3 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ คุณวิทยา พันดวง กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรแกรมดี จำกัด

          การพัฒนาโมบายและเว็บแอปพลิเคชันเป็นทักษะที่สำคัญของนักพัฒนาโปรแกรม ปัจจุบัน mobile และ web framework นิยมนำมาใช้ในการพัฒนาโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสร้าง  mobile และ web application โดยโครงการนี้จึงเหมาะสำหรับการพัฒนา mobile และ web application ที่มีขนาดใหญ่ หรือสามารถรองรับการขยายขนาดในอนาคตได้ ดังนั้นโครงการอบรม mobile และ web application สำหรับการทำโครงงานจึงช่วยเสริมความรู้ในด้านเทคนิคที่ใช้จริงในปัจจุบันในการพัฒนาโปรแกรมแก่นักศึกษา นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแบบ Active Learning นักศึกษาจะได้มีโอกาสอบรม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กับวิทยากรมืออาชีพจากภายนอกอีกด้วย

          ทางสาขาวิชาฯขอขอบคุณ คุณวิทยากร พันดวง เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติสาขาวิชาฯและสละเวลาเพื่อมาให้ความรู้แก่นักศึกษา และหวังว่านักศึกษาจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือการทำงานได้เป็นอย่างดี